03.12.15

9-th form.GRAMMAR: Using defining and non-defining relative clauses


Relative clauses
Sentence – усе речення від початку до кінця. Може містити в собі багато Clause-ів. Речення бувають складносурядні, коли Clause-и не підпорядковуються одне одному, і складнопідрядні, відповідно:)
Clause – речення, яке є частиною складного речення:
The logo which you prefer looks old-fashioned.
Логотип, якому ви віддаєте перевагу, виглядає старомодним.
Clause 1: The logo looks old-fashioned – Логотип виглядає старомодним.
Clause 2: which you prefer – якому ви віддаєте перевагу
Relative clause – підрядне речення, що виконує в реченні функцію означення.
Утворюється з допомогою відносного займенника (who / which / that), яке ставиться на початку підрядного речення після означеного слова.
Відносний займенник іноді може бути опущений.
Існує два типи підрядних означальних:
Defining relative clauses (уточнюють значення значеного слова):
Non-defining relative clauses (повідомляють додаткову інформацію про означене слово)

hose who have not yet registered should do so at once. – Ті, хто ще не зареєструвався, повинні зробити це негайно. (Defining relative clause)

Yesterday we visited the City Museum, which I'd never been to before. – Вчора ми ходили в Міський музей, в якому я ніколи раніше не був.
Defining relative clauses

• Уточнюють, про кого / про що саме ми говоримо. Часто починаються з відносного займенника who, which, that.

• Ми використовуємо who / that, коли говоримо про людей:

The lawyer who / that works in this room is the best in the company. –

Юрист, який працює в цій кімнаті, найкращий у компанії.

(“Who / that works in this room” говорить про те, який саме юрист.)

• Ми використовуємо which / that, коли говоримо про речі, поняття:

The office which / that the CEO prefers is in the city centre.

Офіс, якому віддає перевагу наш директор, знаходиться в центрі.

(“Which / that the CEO prefers” говорить про те, який саме офіс.)


Subject and Object relative Clauses

• Відносні займенники who / which / that можуть бути опущені, якщо вони є об'єктом

Defining relative clause:

The manager (who) we hired last week has already resigned.

Менеджер, якого ми найняли на минулого тижня …

(Найняли кого?)

The manager who applied last week has already resigned.

Менеджер, який звернувся до нас …

(Звернувся хто?)

Якщо відносний займенник є суб'єктом, він не опускається.


Non-defining relative clauses

• Використовуються, щоб дати додаткову інформацію про людину або предмет:

Mr. Green, who is our best lawyer, is going to leave the company.

(Нам відома людина, про яку ми говоримо, – Містер Грін. Той факт, що він кращий юрист, – додаткова інформація.)

• У такому типі речень Relative clause виділяється комами.

• “That” як альтернатива для “who” і “which” не вживається.

• Говорячи про компанії, можна вживати “which” або “who”:

BMW, who control over 30 % of the European car market, are going to expand.

• Означальне підрядне речення може стосуватися не тільки окремого слова, а й усього головного речення. Таке підрядне може вводитися лише сполучником “which”. Стоїть воно завжди після головного речення:

He never admits his mistakes, which is extremely annoying.

Він ніколи не визнає своїх помилок, що дуже дратує.


Завдання 1

Decіdе whеthеr thе rеlаtіvе prоnоun іs соrrесt оr not.

1. Thе pоstmаn whісh wоrks іn thіs vіllаgе іs vеry оld.

2. Thе еgg whісh іs іn thе nеst іs brоwn.

3. Whеrе іs thе bеd whо wаs іn thе аttіс?

4. Thе bоttlеs thаt аrе lyіng оn thе flооr аrе grееn.

5. Thе соwbоy whо іs wеаrіng thе rеd shіrt іs vеry funny.

Цікаво знати!
“Whose” вживається в Relative Clauses обох типів і показує приналежність (замість his / her / its / their і т. д.):

Mr. Green, whose report you read yesterday, is our accountant.

Містер Грін, чий звіт ви вчора читали, – наш бухгалтер.


Перегляньте відео ТУТ


Quiz on Relative Clauses

Немає коментарів :

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...